Wedstrijd- en juryreglement 'Dichter op Hofwijck' 2017

Huygens’ Hofwijck organiseert poëziewedstrijd Dichter op Hofwijck - Eerste lustrum voor Dichter op Hofwijck

Home > Wedstrijd- en juryreglement 'Dichter op Hofwijck' 2017

Wedstrijd- en juryreglement 'Dichter op Hofwijck' 2017

 1. 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Huygens’ Hofwijck te Voorburg.
   
 2. 2. De wedstrijd staat open voor personen in binnen- en buitenland. Men behoeft geen inwoner te zijn van de gemeente Leidschendam-Voorburg om deel te nemen. Er zijn twee categorieën: jeugd (groep 4 tot en met groep 8 basisschool) en volwassenen (vanaf 16 jaar).
   
 3. 3. Leden van de vakjury zijn uitgesloten van deelname.
   
 4. 4. Gedichten kunnen worden ingezonden via e-mail naar dichter@hofwijck.nl dan wel per post aan Huygens’ Hofwijck, Westeinde 2a, 2275 ADVoorburg. Indien de inzending per e-mail geschiedt, dan moet het gedicht als bijlage bij de e-mail worden bijgesloten.
   
 5. 5. Inzending is mogelijk in de periode van 17 november 2016 tot en met 8 januari 2017. Er zijn geen voorschriften voor wat betreft vorm, lengte, stijl, opmaak en aard. De inzending moet wel aansluiten bij het thema ‘Humor’ dan wel bij Hofwijck en/of haar bewoners Constantijn en Christiaan Huygens. Bovendien moet de inzending in de Nederlandse taal zijn gesteld. Er mogen maximaal twee gedichten per deelnemer worden ingezonden.
   
 6. 6. Gedichten mogen niet eerder zijn gepubliceerd of in eigen beheer zijn uitgegeven, ook niet digitaal. Publicatie op een persoonlijke pagina of blog valt daar niet onder. Gedichten die op schrijfwebsites zijn gepubliceerd, door de dichter zelf, zonder tussenkomst van een uitgever of redacteur, mogen ook worden ingezonden. Neem bij twijfelgevallen contact met ons op. 
   
 7. 7. Inzendingen dingen alleen mee voor een prijs, indien deze zijn voorzien van een naam, leeftijd (basisschoolleerlingen), telefoonnummer en (e-mail)adres. Huygens’ Hofwijck gaat ervan uit dat inzendingen van jeugdige deelnemers, individuele dan wel via de school, de instemming van de ouders/opvoeders hebben.
   
 8. 8. Alle inzendingen krijgen een ontvangstbevestiging en worden geïnformeerd over de procedure en prijsuitreiking.
   
 9. 9. De vakjury behoudt zich het recht voor inzendingen die - naar het oordeel van de jury - in strijd zijn met de goede smaak van mededinging uit te sluiten. De betreffende deelnemer ontvangt daarover bericht.
   
 10. 10. Ingeval sprake is van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de vakjury zich eveneens uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer van mededinging in deze en/of volgende wedstrijden uit te sluiten. De deelnemer ontvangt daarover bericht.
   
 11. 11. Huygens’ Hofwijck aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor misbruik, misleiding of bedrog van deelnemers en inzendingen.
   
 12. 12. Alle inzendingen blijven behouden door Huygens’ Hofwijck en de deelnemer zal nimmer aanspraak kunnen maken op enigerlei vergoeding.
   
 13. 13. Iedere deelnemer verleent door de enkele deelname automatisch toestemming aan Huygens’ Hofwijck tot gebruik van de inzending voor eventuele publicatie in verband met de wedstrijd dan wel andere door Huygens’ Hofwijck te organiseren activiteiten, zulks met vermelding van de naam van de auteur.
   
 14. 14. De persoonsgegevens zullen door Huygens’ Hofwijck worden opgenomen in een bestand voor intern gebruik en voor direct mailing kunnen worden aangewend. De deelnemer heeft toegang tot de opgeslagen gegevens en kan zo nodig verbetering of doorhaling verzoeken.
   
 15. 15. De inzendingen worden geanonimiseerd en zoveelmogelijk in de oorspronkelijke stijl en opmaak voorgelegd aan de vakjury. Huygens’ Hofwijck is niet aansprakelijk voor het eventueel verloren gaan van de oorspronkelijke stijl of opmaak.
   
 16. 16. De vakjury maakt een keuze uit alle inzendingen en daarbij worden een eerste prijswinnaar en twee eervolle vermeldingen gekozen.
   
 17. 17. In de categorie volwassenen is er tevens een publieksprijs beschikbaar. Daarvoor wordt uit alle inzendingen een voorselectie gemaakt van maximaal 25 gedichten.
   
 18. 18. De winnaar van de publieksprijs is de inzending die de meeste stemmen van het publiekkrijgt.Op de website van Huygens’ Hofwijck en in de plaatselijke media zal worden bekendgemaakt wanneer en op welke wijze kan worden gestemd voor de publieksprijs. Iedereen kan slechts één keer stemmen.
   
 19. 19. Over de samenstelling van de jury, de uitslag en de prijzen wordt niet gecorrespondeerd.
   
 20. 20. Uitsluitend de prijswinnaars van de vakjury- en de publieksprijs en de eervolle vermeldingen worden daarover bericht, waarbij tevens praktische afspraken in verband met de prijsuitreiking worden gemaakt.
   
 21. 21. De gewonnen prijzen kunnen niet worden geruild tegen andere producten of geld.